MAISTRA d.d.
Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6

Informacija o obradi osobnih podataka kandidata za zaposlenje

Poštovane/i, zahvaljujemo na vašem interesu za zaposlenje u našem društvu.
MAISTRA d.d. vam ovom informacijom pruža obavijesti o obradi vaših osobnih podataka te o vašim pravima na temelju važećih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Uvodne obavijesti

MAISTRA d.d. (u nastavku: Društvo/ voditelj obrade) u svome poslovanju, glede obrade osobnih podataka, ima obvezu primjene „UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ/ Opća uredba o zaštiti podataka“ (u nastavku: Opća uredba), kao i nacionalnog Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

U postupanju s osobnim podacima rukovodimo se osobito načelima zakonite, poštene i transparentne obrade, uz poštovanje sigurnosti i povjerljivosti osobnih podataka.

Primjena Opće uredbe uključuje i našu obvezu da, kao voditelj obrade osobnih podataka, svakoj osobi (ispitaniku), u trenutku kada od ispitanika prikupljamo njegove osobne podatke, pružimo sve obavijesti iz članka 13. Opće Uredbe, a koje se obavijesti, za obradu osobnih podataka kandidata za zaposlenje u Društvu, daju u nastavku ove Informacije.

Ova informacija odnosi se na obradu osobnih podataka kandidata za zasnivanje radnog odnosa (temeljem ugovora o radu), a također, u mjeri u kojoj je to odgovarajuće, i kandidata za obavljanje poslova u Društvu temeljem druge osnove, kao što su: stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, obavljanje poslova posredstvom ovlaštenih studentskih centara ili ovlaštenih srednjoškolskih ustanova i slično (u nastavku: kandidat/ ispitanik).

Izrazi u ovoj informaciji koji imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Podaci o voditelju obrade i kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka

Voditelj obrade vaših osobnih podataka u smislu Opće uredbe je:

MAISTRA d.d., Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6, OIB: 25190869349, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, MBS: 040210687; adresni podaci:

Vezano uz obradu Vaših osobnih podataka možete nas kontaktirati putem našeg službenika za zaštitu osobnih podataka i to:

Svrha, predmet i pravna osnova obrade osobnih podataka

Svrha obrade

Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu provedbe selekcijskog postupka (razmatranje ponuda za zaposlenje, izbor kandidata kojima će se ponuditi zaposlenje u Društvu).

Predmet obrade

Obrađuju se podaci koje kandidati unesu u upitnik objavljen na internetskoj stranici Društva posao.maistra.com (otvorena molba ili prijava na natječaj), odnosno koje navedu u ponudi koju dostave na drugi način (na pr. e-mailom ili neposredno), uključujući životopise kandidata.

U pravilu se obrađuju identifikacijski, adresni i kontaktni podaci, podaci o školovanju, osposobljavanju, dosadašnjem radnom iskustvu, poznavanju stranih jezika, trenutnom statusu (na pr. informacija o prijavi na HZZ), fotografija i slično, sve odgovarajuće i radnom mjestu za koje kandidat dostavlja ponudu.
Dodatno se mogu obrađivati i drugi podaci, prema navedenome u nastavku.

U pojedinim slučajevima od kandidata se tijekom selekcijskog postupka može dodatno zatražiti da:

Ako kandidat ne dostavi sve naprijed navedene podatke odnosno ako ne prihvati sudjelovati u naprijed navedenim aktivnostima, prijava kandidata će se neovisno o tome razmotriti odnosno obraditi.

U obradi osobnih podataka kandidata ne postoji automatizirano pojedinačno donošenje odluka (uključujući niti izrada profila).

Pravna osnova obrade

Pravna osnova obrade je privola kandidata.
U slučajevima kada kandidat ispuni upitnik odnosno dostavi ponudu- životopis, fotografiju, video uradak ili drugo, odnosno kada se kandidat uključi- sudjeluje u naprijed navedenim aktivnostima koje su dio selekcijskog postupka (opisanima pod „Predmet obrade“), ujedno se smatra da je time kandidat dao privolu na obradu svojih osobnih podataka sadržanih u predmetnim dokumentima/ aktivnostima. Kandidat ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu; povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Primatelji osobnih podataka

Pod primateljem podataka u smislu ove informacije razumijeva se fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju odnosno mogu otkriti osobni podaci ispitanika, uključujući i izvršitelje obrade.

Društvo u pravilu ne dostavlja podatke drugim osobama/ društvima odnosno tijelima, osim u slučajevima poput navedenih u nastavku.

Ako se radi o selekcijskom postupku za važna radna mjesta (na pr. visoke ili specijalističke pozicije) i ako je za takva radna mjesta na razini Grupe društava (u čijem se sastavu nalazi voditelj obrade) uspostavljen proces prethodnog odobravanja od strane krovnog društva Grupe, ponuda/ životopis mogu u tu svrhu biti proslijeđeni krovnom društvu unutar Grupe.

Društvo može dostaviti podatke drugim osobama/ tijelima u slučaju ako bi za Društvo takva obveza nastupila temeljem propisa odnosno temeljem zahtjeva nadležnog tijela za dostavu podataka, u skladu s ovlastima koja ta tijela imaju temeljem propisa.

U postupku obrade osobnih podataka kandidata, obrada se dijelom može obavljati uz korištenje aplikativne- sistemske programske opreme. U takvom slučaju Društvo sklapa ugovor s izvršiteljem obrade (osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade) s međusobnim pravima i obvezama odnosno u sadržaju propisanom Općom Uredbom. Kod obrade osobnih podataka putem izvršitelja obrade, izvršitelj obrade u pojedinim ograničenim slučajevima, samo u mjeri u kojoj je to nužno za izvršenje obveza iz ugovora, može imati mogućnost uvida u podatke koji se obrađuju.

Razdoblje pohrane podataka

U slučaju da kandidatu u predmetnom selekcijskom postupku ne bi bilo ponuđeno obavljanje poslova u Društvu, podaci se obrađuju odnosno čuvaju u svrhu potencijalnog novog selekcijskog postupka u kojem bi kandidat sudjelovao, a najduže tri godine računajući od isteka godine u kojoj je završen predmetni selekcijski postupak.

Iznimno od naprijed navedenoga, video snimci koje kandidat dostavi čuvaju se do završetka predmetnog selekcijskog postupka, a video snimci s radionica čuvaju se do završetka predmetne radionice; snimci se zatim brišu. Ako kandidat obavijesti Društvo o povlačenju njegove privole na obradu osobnih podataka odnosno podnese zahtjev za brisanje osobnih podataka, svi podaci o kandidatu brišu se po primitku takve obavijesti kandidata.

Ako bi kandidatu bilo ponuđeno i kandidat prihvati zaposlenje u Društvu, podaci se nastavljaju voditi kao podaci o zaposleniku, u skladu s pravilima Društva o obradi osobnih podataka zaposlenika.

Prava kandidata kao ispitanika

Ispitanik vezano za obradu svojih osobnih podataka, ima sljedeća prava:

Ispitanik ima pravo zatražiti potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci, te, ako se obrađuju, zatražiti pristup osobnim podacima te informacijama o obradi njegovih podataka.

Ispitanik ima pravo zatražiti ispravak netočnih podataka, kao i, uzimajući u obzir svrhu obrade, dopuniti svoje nepotpune osobne podatke davanjem dodatne izjave.

S obzirom da se podaci ispitanika obrađuju temeljem privole, pravo na brisanje osobnih podataka ispitanik ostvaruje dostavom Društvu obavijesti o povlačenju privole odnosno dostavom zahtjeva da se njegovi podaci izbrišu.

Ispitanik ima pravo na ograničenje obrade njegovih osobnih podataka ako je ispunjen neki od propisanih uvjeta, primjerice: ako osporava točnost podataka (na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka); ako je obrada nezakonita, pri čemu se ispitanik protivi brisanju podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe; ako podaci Društvu više nisu potrebi, ali su potrebni ispitaniku za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Ispitanik ima pravo zatražiti svoje osobne podatke, koje je dostavio Društvu, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ih ima pravo prenijeti drugom voditelju obrade ako se obrada provodi automatiziranim putem; također ispitanik ostvaruje pravo i da Društvo izravno prenese podatke drugom voditelju obrade, ako je to tehnički izvedivo.

Kod obrade osobnih podataka temeljnih na privoli ispitanika, ispitanik ima pravo u svakome trenutku povući svoju privolu; povlačenje ne utječe na zakonitost obrade temeljem privole prije nego što je ona povučena.

Ako ispitanik smatra da se, u obradi osobnih podataka koja se odnosi na njega, krše odredbe Opće uredbe, ima pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva 14; e-pošta: azop@azop.hr; dodatne informacije mogu se naći na stranici: www.azop.hr.

Naprijed navedena prava (s iznimkom posljednje navedenoga), ispitanik ostvaruje podnošenjem Društvu zahtjeva za ostvarenje prava; zahtjev se dostavlja službeniku za zaštitu podataka (adresni podaci navedeni su u drugom poglavlju ove informacije).

Odgovor ispitaniku po zahtjevu za ostvarenje prava dostavit će se će se bez odlaganja, u razumnom roku, a najkasnije u roku predviđenom Općom uredbom (kada je taj rok propisan).

Pojedini zahtjev za ostvarenje prava eventualno može biti djelomično ili u cijelosti neprihvaćen, samo ako bi takva ocjena po podnijetom zahtjevu proizlazila iz okolnosti konkretnog slučaja i bila utemeljena na odredbama Opće uredbe, a što će voditelj obrade obrazložiti u odgovoru po podnijetom zahtjevu za ostvarenju prava.

Odgovor se ispitaniku dostavlja pisano, putem e-maila, ako je zahtjev dostavljen putem e-maila ili je u zahtjevu, koji nije dostavljen putem e-maila, navedena e-mail adresa ispitanika; u protivnom (ako ispitanik nema e-mail adresu ili ona voditelju obrade nije poznata), odgovor se dostavlja poštom na adresu ispitanika naznačenu u zahtjevu.

Kontaktiranje službenika za zaštitu podataka

Pored kod podnošenja zahtjeva za ostvarenje svojih prava (prema prethodnom poglavlju ove informacije), službenika za zaštitu podataka možete dodatno kontaktirati u pogledu svih pitanja povezanih s obradom vaših osobnih podataka i ostvarivanja prava iz Opće uredbe i drugih propisa, uključujući i ako imate primjedbe na način na koji obrađujemo vaše osobne podatke.

×

Ova web stranica koristi kolačiće.

Stranica www.posao.maistra.com koristi kolačiće (cookies) kako bismo pružili bolje korisničko iskustvo. Postavke kolačića možete kontrolirati i prilagođavati u vašem web pregledniku. Predlažemo prihvaćanje preporučenih postavki, a dodatne informacije možete pronaći na našoj stranici Politika zaštite osobnih podataka.


Obavezni kolačići

Kolačići koje koristimo kako bi vaše korištenje posao.maistra web stranice bilo brzo, ugodno i sigurno. Ovi kolačići su neophodni za funkcioniranje stranice i ne mogu biti isključeni.


Kolačići za oglašavanje

Ovi kolačići se koriste kako bismo prikazali Vama relevantne oglase. Služe sprečavanju ponovnog pojavljivanja istog oglasa i osiguravaju ispravno isporučivanje oglasa na temelju vaših preferencija.


Kolačići za anonimiziranu analitiku

Ovi kolačići omogućuju nam praćenje broja posjeta i izvore prometa kako bismo mogli izmjeriti i poboljšati izvedbu naše stranice. Oni nam pomažu saznati koje su stranice popularne, a koje manje posjećene. Pomažu nam razumjeti kako posjetitelji koriste stranice te koliko su naše marketinške kampanje učinkovite. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju su agregirane i anonimne.


Google Analytics

Google Analytics omogućuje JavaScript kodove koji služe pohranjivanju informacija o stranici koju je korisnik posjetio (npr. URL stranice). JavaScript kodovi koriste HTTP Cookieje kako bi "zapamtili" radnje/interakcije korisnika na prethodnim stranicama. Google Analytics koristi sljedeće JavaScript skripte: gtag.js, analytics.js i ga.js

Želim isključiti Google Analytics.